تسهیلات

این شرکت امادگی دارد تا 70% ارزش طرح با شرایط ذیل به متقاضیان تسهیلات پرداخت نماید
نرخ تسهیلات با دوره باز پرداخت 10 ساله 17% می باشد. به ازا کاهش هر یکسال دوره باز پرداخت 1% از نرخ تسهیلات کسر می گردد. همچنین چنانچه متقاضی در نظر داشته باشد بجای 30% مبلغ پیش پرداخت مبلغ بیشتری پرداخت نماید به ازای هر 10% بیشتر 1% از نرخ تسهیلات کسر می گردد
ضمانت تسهیلات خود طرح و یک فقره چک و یا سفته از متقاضی یا شخص ثالث مورد تایید شرکت می باشد