بخش های مختلف یک واحد نیروگاهی

Item Title1 یک واحد نیروگاهی را میتوان به سه بخش تقسیم کرد.
1- تجهیزات و لوازم نیروگاه:
تجهیزات مورد نیاز جهت یک نیروگاه شامل پنل ، اینورتر، پایه، چاه ارت، کنتوروکابل کشی می باشد.
2- نصب و راه اندازی:
زمان نصب و راه اندازی یک نیروگاه بنا به ظرفیت تولید ومحل نصب آن متفاوت می باشد. اما ساخت یک نیروگاه با ظرفیت تولید 50 کیلو وات به حدود یک ماه زمان نیاز دارد.
3- بهره برداری:
بعد نصب و راه اندازی نیروگاه ، کارشناس وزارت نیرو از طرح بازدید و تایید می نماید . پس از تایید آن طی قراردادی که با شبکه برق منطقه منعقد می گردد برق تولیدی وارد مدار می گردد و با کنتوری که در مسیر برق ارسال شده به شبکه وجود دارد میزان تولید محاسبه و هر دوماه یکباروجه آن به نرخ تضمینی توافق شده در قرارداد به حساب مشترک واریز می گردد.