انرژی تجدید پذیر چیست؟

Item Title1 انرژی تجدید پذیر به انواعی از انرژی می گویند که منبع تولید آن نوع انرژی ، قابلیت آنرا دارد که توسط طبیعت دریک بازده زمانی کوتاه مجددا بوجود آید.
درسالهای اخیر باتوجه به اینکه منابع انرژی تجدید ناپذیر (فسیلی) روبه اتمام هستند این منابع مورد توجه قرار گرفته اند.
انرژی خورشید منحصر به فردترین انرژی تجدید پذیر درجهان می باشد. به گونه ای که مقدارانرژی تابشی خورشید بر روی کره زمین 6000 برابر کل مصرف انرژی های سالیانه بر روی زمین است. ومی توان نتیجه گرقت که در اثر تابش خورشید به مدت 40 روز می توان انرژی مورد نیاز یک قرن را ذخیره نمود.
بدین منظوراخیرا در جهان متخصصان و کارشناسان ، استفاده از منابع عظیم انرژی خورشید ، برای تولید انرژی الکتریسیته ، استفاده دینامیکی ، ایجاد گرمایش محوطه ها و ساختمانها ،خشک کردن تولیدات کشاورزی وتغییرات شیمیایی و.... را به صورت جدی مد نظر قرارداده اند.
درجهان کشوراول کشور چین وپس از آن کشور ایالات متحده آمریکا بیشترین استفاده از این نوع انرژی را دارند .
ایران باداشتن حدود 300 روز آفتابی در سال جزو بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی به شمار می رود. دربسیاری از نقاط ایران انرژی تابشی خورشید بسیار بالاتر از میانگین بین المللی می باشد. ودر برخی از نقاط حتی بالاتر از 7تا8 کیلو وات ساعت بر متر مربع اندازه گیری شده است. استان فارس جزو آن دسته از نقاط بالای میانگین بین المللی است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که تاسیس نیروگاههای خورشیدی بزرگ و کوچک در ایران به دلایل زیرتوجیه اقتصادی داشته وجزو بهترین طرحهای تولیدی با بازده بالا می باشد.
1- نیاز به خرید یا واردات مواد اولیه نمی باشد.
2- مواد اولیه که نور خورشید می باشد دچار نوسان قیمت نمی گردد .
3- طرح حمایتی وزارت نیرو در جهت خرید تضمینی برق تولیدشده به نرخ هر کیلو وات 8000 ریال توجیه طرح را تضمین می نماید.
4- عدم نیاز به زمین جهت اجرای طرح های خانگی وحتی صنعتی به دلیل استفاده از فضاهای پرت مجموعه مثل سقف منازل و کارخانجات
5- عدم نیاز به نیروی انسانی جهت تولید برق