راهنمای ساخت نیروگاه خورشیدی کوچک

عقد قرارداد متقاضی با شرکت
اعطاء وکالت کاری توسط متقاضی به وکیل شرکت جهت انجام امورات اداری
تحویل مدارک درخواست شده از سوی شرکت جهت ارائه به شرکت توزیع برق منطقه
ارائه مدارک و مستندات درخواست شده از سوی شرکت شامل برگ درخواست – کپی برابر با اصل شده از اسناد محل اجرای طرح- کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده متقاضی- کپی برابر با اصل شده وثیقه ملکی مورد تضمین جهت ارائه به بانک – کلیه قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن وثیقه می باشد.
اخذ مجوز ساخت نیروگاه از شبکه توزیع برق منطقه
انجام تشریفات اداری جهت اخذ تسهیلات بانکی موردنیاز متقاضی
نصب و راه اندازی نیروگاه توسط کارشناسان شرکت
اخذ تاییدیه نهائی کارشناس وزارت نیرو
عقد قرارداد فروش برق توسط متقاضی با شبکه توزیع برق منطقه
بهره برداری تجاری از طرح
نظارت و پشتیبانی کارشناسان شرکت از طرح در دوره 5 ساله گارانتی

راهنمای ساخت نیروگاه خورشیدی بزرگ

ضوابط و مقررات:
به نیروگاه های باظرفیت تولید بالای 100 کیلو وات نیروگاه بزرگ گفته می شود.
سازمان ساتبا به نمایندگی از وزارت نیرو مسئول خرید تضمینی برق تولیدی از متقاضی می باشد.
سازمان ساتبا هیچ تعهدی در خصوص طراحی ،نظارت ، ساخت وتامین منابع مالی جهت احداث نیروگاه ندارد.
انتخاب تجهیزات مورد نیاز نیروگاه به عهده متقاضی می باشد.
مدت زمان احداث نیروگاه جهت بهره برداری تجاری 15 ماه پس از صدور مجوز ساخت می باشد.
چنانچه دوره ساخت نیروگاه از مهلت قانونی فراتر رود سازمان ساتبا به نرخ جدید اقدام به خرید برق تولید شده می نماید.


مراحل تشریفات اداری اخذ مجوزو ساخت نیروگاه

عقد قرارداد متقاضی با شرکت
اعطاء وکالت کاری توسط متقاضی به وکیل شرکت جهت انجام امورات اداری
تحویل مدارک ومستندات توسط متقاضی جهت ارائه به سازمان ساتبا
مدارک شامل برگ درخواست – کپی برابر با اصل شده از اسناد محل اجرای طرح- کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده متقاضی- کپی برابر با اصل شده وثیقه ملکی مورد تضمین جهت ارائه به بانک – کلیه قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن وثیقه می باشد.
اخذ مجوز ساخت از شرکت ساتبا انجام تشریفات اداری
انجام تشریفات اداری جهت اخذ تسهیلات بانکی مورد نیاز متقاضی
نصب و راه اندازی نیروگاه توسط کارشناسان شرکت
اخذ تاییدیه کارشناس وزارت نیرو
عقد قرارداد فروش برق توسط متقاضی با سازمان ساتبا
بهره برداری تجاری از طرح
نظارت و پشتیبانی کارشناسان شرکت از طرح در دوره 5 ساله گارانتی